TERMINY DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW DO REDAKCJI - 2024

Numer „Energetyki Wodnej”

Zamknięcie numeru (autorzy)

Zamknięcie numeru (reklamodawcy)

Orientacyjna data emisji

Nr 1 (I kwartał)

2/02/2024

23/02/2024

29/03/2024

Nr 2 (II kwartał)

19/04/2024

17/05/2024

28/06/2024

Nr 3 (III kwartał)

2/08/2024

16/08/2024

27/09/2024

Nr 4 (IV kwartał)

25/10/2024

15/11/2024

27/12/2024

Daty mogą ulec zmianie.

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW TEKSTÓW

Definicje:

Artykuł naukowy – służy do przekazania czytelnikowi rzetelnych, sprawdzonych informacji na dany temat, przedstawionych w obiektywny sposób. Artykuł ten nie może zawierać żadnych treści promocyjnych. Wyjątek stanowi podpis autora tekstu, gdzie można dodatkowo zamieścić informację o pełnionej przez niego funkcji oraz nazwę firmy bądź organizacji, którą reprezentuje.

Artykuł sponsorowany – jest formą reklamy, w jego treści zawarte są informacje promujące dany produkt lub usługę. Artykuł zawiera dowolne kombinacje danych na temat reklamodawcy: logo pod artykułem, banner firmy o wielkości 6x9 cm lub 12x4,5 cm, podpis (np. Jan Kowalski, Kancelaria Radców Prawnych XYZ), dane kontaktowe firmy (adres, www, e-mail, telefon). 

 

ZALECENIA TECHNICZNE:

1. Artykuły przekazywane redakcji magazynu „Energetyka Wodna” powinny być przygotowane w formacie docx lub doc (Microsoft Word) i przesłane drogą elektroniczną na adres redakcja@energetyka-wodna.pl.
2. Objętość artykułu powinna wynosić od 0,5 strony do 6 stron.
3. Długość tytułu nie powinna przekraczać 90 znaków ze spacjami.
4. Tekst powinien posiadać krótką zapowiedź zawartości artykułu, tzw. lead.
5. Tekst może posiadać wyraźnie zaznaczoną najważniejszą myśl artykułu, tzw. wyimek.
6. Tekst powinien zawierać przynajmniej 3 śródtytuły (maksymalnie 30 znaków ze spacjami)
7. Zaleca się dołączenie do głównej treści artykułu dodatkowych informacji do tzw. ramek.
8. Przesłane fotografie, rysunki i logotypy powinny zawierać opisy i informacje na temat źródła/autora.
9. Fotografie, rysunki i logotypy powinny być przesłane w osobnych plikach w jednym z formatów: TIF, PSD, EPS, PNG, JPG w palecie kolorów CMYK, o rozdzielczości 300 DPI, w skali 1:1.
10. Wykresy i tabele powinny być dostarczone w formacie xlsx lub xls (Microsoft Excel).
11. Reklamy graficzne zamieszczane są wyłącznie w miejscach przedstawionych na schemacie zawartym w ofercie reklamowej.
12. Pod treścią zasadniczą artykułu powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora, stopień naukowy lub tytuł zawodowy, źródła wykorzystane podczas pisania artykułu.
13. Do artykułu można dołączyć zdjęcie autora.

 

Przykładowe objętości artykułów:

0,5 strony:

 • tekst: 2 500 znaków ze spacjami
 • lead: 250 z.z.s.
 • Stopka autora

1 strona:

 • tekst: 5 000 z.z.s.
 • lead: 350 z.z.s.
 • 1 grafika (zdjęcie, wykres, schemat)
 • 3 śródtytuły
 • Stopka autora

2 strony:

 • tekst: 8 500 z.z.s.
 • lead: 350 z.z.s.
 • 3 grafiki (zdjęcia, wykresy, schematy)
 • 5 śródtytułów
 • Stopka autora

3 strony:

 • tekst: 10 000 z.z.s.
 • lead: 350 z.z.s.
 • 5 grafik (zdjęcia, wykresy, schematy)
 • 6 śródtytułów
 • Stopka autora

4 strony:

 • Tekst: 13 000 z.z.s.
 • lead: 350 z.z.s..
 • 8 grafik (zdjęcia, wykresy, schematy)
 • 6 śródtytułów
 • Stopka autora

 

Tekst bez zdjęć (np. prawniczy):

4 strony:

 • Tekst: 20 000 z.z.s.
 • Lead: 350 z.z.s.
 • 8 śródtytułów
 • Stopka autora

 

REGULAMIN:

1. Autor artykułu, który został przesłany do redakcji „Energetyki Wodnej” oświadcza, że nie naruszył niczyich praw autorskich i ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za zamieszczone materiały.
2. Przekazanie redakcji „Energetyki Wodnej” artykułu, materiału prasowego, rysunków, zdjęć do druku jest jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na ich publikację, z akceptacją oferty reklamowej oraz udzieleniem Wydawcy licencji niewyłącznej na ich wykorzystanie w ciągu 24 m-cy na stronach internetowych oraz czasopismach, które współpracują z Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.
3. Autor artykułu ponosi pełną odpowiedzialność za podane informacje oraz treść merytoryczną.
4. Redakcja magazynu „Energetyka Wodna” nie ponosi odpowiedzialności za:
- zamieszczenie przez autorów artykułu treści niezgodnych z prawdą,
- naruszenie praw i dóbr osób trzecich,
- różnice powstałe w wyniku konwersji modelu kolorów.
5. Redakcja magazynu „Energetyka Wodna” zastrzega sobie prawo do:
- odmowy publikacji artykułu, który jest niezgodny z tematyką magazynu,
- modyfikacji, w tym skracania artykułów,
- wyróżniania fragmentów tekstu,
- doboru ilustracji i fotografii.
6. Redakcja ma prawo do wskazania numeru magazynu, w którym zostanie opublikowany przesłany artykuł.
7. Redakcja ma prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii umieszczenia materiałów reklamowych oraz wyboru
ich położenia w magazynie.
8. Autor zobowiązuje się do podania źródeł, z których korzystał podczas pisania artykułu.
9. Redakcja w ramach autoryzacji otrzymanych do publikacji materiałów zastrzega sobie prawo do dostarczenia autorom artykułów i reklamodawcom następujących elementów wydania w wersji do druku: publikowany artykuł/reklama wraz z sąsiadującymi treściami.
10. Cennik stanowi podstawę dla Redakcji do przedstawienia oferty.
11. Autor oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Autor jest zobowiązany przekazać redakcji aktualne dane kontaktowe (e-mail i telefon). W przypadku, gdy redakcja nie dysponuje aktualnymi danymi kontaktowymi, nie ma obowiązku przesyłania złożonego artykułu przed drukiem do autoryzacji.

 

Nasze kompetencje:

 • redakcja tekstu (opracowanie pod kątem merytorycznym i stylistycznym, wewnętrznym – dotyczącym budowy tekstu)
 • korekta tekstu (ortografia, interpunkcja, gramatyka, stylistyka)
 • copywriting
 • tłumaczenia specjalistyczne
 • weryfikacja merytoryczna tłumaczeń
 • przygotowanie materiałów graficznych:
  • infografiki

  • projekty reklam, ulotek broszur, bannerów

  • identyfikacja wizualna

  • projekty publikacji (czasopisma, książki)

  • mapy tematyczne

 • organizacja szkoleń i eventów
 • prowadzenie kampanii promocyjnych
 • projektowanie stron internetowych
 • zarządzanie stronami internetowymi
 • wykonywanie analiz i raportów branżowych
 • kojarzenie partnerów branżowych
 • obsługa social mediów - LinkedIn

 

SOCIAL MEDIA - OFERTA