Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS
Opublikowany:03.06.2020

Po półrocznych konsultacjach społecznych, do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap. Do 24 czerwca br. poddany jest konsultacjom społecznym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec roku Plan zostanie przyjęty jako rozporządzenie ministra ds. gospodarki wodnej.

Uczestników konsultacji interesowały zagadnienia związane z szeroko pojętą edukacją (w tym szczególnie edukacją skierowaną do rolników), zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, nawodnieniami na cele rolnicze, melioracją, retencją naturalną i sztuczną oraz monitoringiem suszy. W uwagach i wnioskach do projektu PPSS podjęto także problematykę zmian legislacyjnych oraz zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz finansowe kwestie związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Wnioski i uwagi można było złożyć poprzez formularz online, drogę mailową, listowną albo osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub podczas spotkań konsultacyjnych Stop suszy! Najwięcej wypełnionych ankiet – 683 – wpłynęło online oraz drogą mailową.

Projekt PPSS obejmuje planowanie przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom suszy w latach 2021-2027. Ustala on m.in. kompetencje we wdrażaniu jego zapisów, w tym wskazuje działania w skali krajowej, regionalnej i lokalnej dla skutecznego zapobiegania skutkom suszy. W działaniach zawartych w katalogu, projekt skupia się na zwiększaniu ilości i dostępności wody, w tym tworzeniu retencji naturalnej i sztucznej oraz edukacji o problemie suszy i sposobach jej przeciwdziałania. Katalog opisuje także zakres zmian administracyjnych dla optymalizacji monitorowania suszy, zarządzania kryzysowego na jej wypadek i podnoszenia odporności na oddziaływanie suszy na zasoby wody w glebie (w tym zasoby wód podziemnych), płynące w rzekach i zgromadzone w jeziorach oraz innych zbiornikach.

PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Jest on najważniejszym efektem projektu Stop suszy! Wraz z planami gospodarowania wodami i planami zarządzania ryzykiem powodziowym PPSS przyczyni się do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. Po przyjęciu tego dokumentu Polska znajdzie się w czołówce państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

 

Do przygotowania projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310). W projekcie Stop suszy! opracowano dotąd metodykę przygotowywania PPSS oraz przeprowadzono ankietyzację wśród 3,5 tys. podmiotów związanych z gospodarką wodną. Polem do prezentacji projektu planu stały się m.in. ogólnopolskie konferencje eksperckie, kampania społeczna „Pamiętaj o wodzie!” i przede wszystkim 15 ogólnopolskich spotkań konsultacyjnych. Całość prac jest finansowana z funduszy europejskich (POIŚ 2014-2020).

 

Więcej informacji na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.wody.gov.pl